Zasady i warunki korzystania z serwisu Postfity („Regulamin”)

Przeczytaj Regulamin, zanim zaczniesz korzystać z usług Postfity. Korzystając z Postfity, akceptujesz postanowienia Regulaminu („Umowa”).

Regulamin wielokrotnie zawierają słowa „my”, „nasz”, „ty”, „klient”, „twój”, „usługi”. Aby się nie pomylić, spójrz na wyjaśnienie tego, co mamy na myśli, gdy używamy tych słów:

„My”, „nasza” – właściciel, usługodawca, administrator serwisu Postfity oraz Usług – czyli Postfity Sp. z o.o. Używając nazwy „Postfity Sp. z o.o.” mamy na myśli działalność gospodarczą prowadzoną pod firmą Postfity Sp. z o.o, zarejestrowaną w Polsce, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem: Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, Wrocław 50-020, NIP 8971901098, KRS 0000948306, REGON 521061254, kapitał zakładowy 10,000 PLN, wpłacony w całości.

„Ty”, „użytkownik”, „twój” – osoba lub firma zarejestrowana na naszej stronie internetowej www.postfity.com w celu korzystania z usług Postfity.

„Regulamin” – zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie Postfity,

„Usługi” – nasza strona internetowa www.postfity.com, interfejsy programowania aplikacji, aplikacje mobilne, wtyczki do przeglądarek i cała zawartość serwisu Postfity.

Postfity Sp. z o.o. jest właścicielem i administratorem serwisu i usług Postfity oraz logotypu Postfity.

Poniższe Warunki regulują wszelkie sposoby korzystania ze strony Postfity, jej API, aplikacji mobilnych i wtyczek do przeglądarek.

Postanowienia ogólne

Klikając „Akceptuję” lub pobierając, instalując lub w inny sposób uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś oraz zgodziłeś się na poniższe warunki oraz wszelkie dodatkowe warunki i zasady, które Postfity może okresowo wprowadzać, o czym Cię poinformujemy. Jeśli nie spełniasz warunków lub nie zgadzasz się z poniższymi zasadami, nie wyrażamy zgody na korzystanie z Usług. Korzystanie z Usług i świadczenie Usług przez Postfity stanowi dla Postfity Umowę i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.

Usługi są dostępne tylko dla osób, które ukończyły 13 lat.

Usługi świadczone przez Postfity

– Postfity zapewnia dostęp do aplikacji do zarządzania mediami społecznościowymi, dostępnej na stronie https://panel.postfity.com;

– konto założone w Postfity jest bezpłatne przez 30 dni, po tym okresie należy wykupić subskrypcję albo zrezygnować z korzystania z konta (po 14 dniach od końca okres bezpłatnego konto zostanie usunięte);;

– różne rodzaje kont Postfity mają różne funkcje i ograniczenia.

W jaki sposób zawierana jest umowa między użytkownikiem a Postfity

– zakładasz bezpłatne konto za pomocą e-maila ;

– możesz w dowolnym momencie zmienić konto na płatne (płatności są cykliczne, z abonamentami miesięcznymi lub rocznymi);

– po założeniu konta otrzymasz potwierdzenie na adres e-mail;

Bezpieczeństwo

Podczas rejestracji za pomocą poczty e-mail i konfiguracji dostępu do aplikacji mobilnej Postfity zostaniesz poproszony o podanie hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na jego koncie. Jeśli uważasz, że Twoje konto nie jest już bezpieczne, musisz natychmiast nas powiadomić nas pisząc na adres support@postfity.com

Dostępne metody płatności

– Karty kredytowe (bezpieczne płatności obsługiwane za pomocą usługi PayLane)

– PayPal (bezpieczne płatności obsługiwane za pomocą usługi PayPal)

Postfity nie przechowuje żadnych wrażliwych danych (takich jak numery kart kredytowych lub hasła do usług zewnętrznych).

Płatne subskrypcje – okres ważności

Zakładając konto płatne, zgadzasz się uiszczać miesięczne lub roczne opłaty abonamentowe wskazane dla Usługi Postfity. Płatności będą naliczane w dniu zarejestrowania się w usłudze premium i będą umożliwiać korzystanie z tej usługi przez okres miesięczny lub roczny.

Zakładając konto płatne, wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury są wyświetlane w aplikacji dopiero po zalogowaniu się Użytkownika.

Polityka zwrotu środków

Po każdej płatności masz prawo do 14 dni gwarantowanego zwrotu wpłaconych pieniędzy. Ta zasada dotyczy Twojej ostatniej płatności, a nie całego okresu subskrypcji.

Aby otrzymać zwrot, skontaktuj się z nami, korzystając z pomocy technicznej w Postfity – https://panel.postfity.com/support.

Po przesłaniu żądania, przetworzenie i zwrot płatności może potrwać do 30 dni.

Anulowanie płatnych subskrypcji

Jeśli subskrybujesz plan płatny Postfity, możesz go anulować w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Anulowanie subskrypcji można wykonać:

– w przypadku subskrypcji PayPal – na koncie PayPal użytkownika;

– w przypadku subskrypcji kart kredytowych – w zakładce Ustawienia w aplikacji Postfity.

Licencje

Cała zawartość serwisu Postfity, taka jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, zbiory danych i oprogramowanie, jest własnością Postfity Sp. z o.o. lub jej dostawców treści i jest chroniona przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Zbiór wszystkich treści oraz oprogramowanie serwisie Postfity i Usługach jest wyłączną własnością Postfity Sp. z o.o. i podlega ochronie prawa autorskiego  niezależnie od terytorium na jakim korzystasz z Usług.

Z zastrzeżeniem pełnej i ciągłej zgodności z Regulaminem, Postfity Sp. z o.o. udziela użytkownikowi ograniczonej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji, odwołalnej zgody na dostęp do Usługi i korzystanie z niej w okresie obowiązywania Umowy.

Ograniczenia

Użytkownik nie będzie ani nie pozwoli, aby ktokolwiek inny, bezpośrednio lub pośrednio:

  • próbował odtworzyć, rozkładać, dekompilować lub w inny sposób próbował odkryć kod źródłowy lub leżące u jego podstaw algorytmy wszystkich lub jakiejkolwiek części Usług
  • modyfikować lub tworzyć pochodnych dowolnej części Usług;
  • wynajmować, dzierżawić lub korzystać z Usługi do celów timesharingu
  • usuwać lub ukrywać jakichkolwiek informacji o prawach własności w Usługach. W stosunkach między stronami, Postfity Sp. z o.o. jest właścicielem wszystkich tytułów, praw własności i praw własności intelektualnej w serwisie Postfity i Usługach, do wszystkich jego kopii lub części.

Użytkownik nie będzie korzystał z „deep-linków”, „scrapowania strony”, „robota”, „pająków” lub innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów, metodologii lub jakiegokolwiek podobnego lub równoważnego procesu ręcznego w celu uzyskania dostępu, nabycia, skopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Usług lub w jakikolwiek sposób odtwarzał lub obchodził strukturę nawigacyjną lub wygląd Usług w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Usług. Postfity Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakazania wszelkich takich działań.

Użytkownik nie będzie podejmował prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Usług lub jakichkolwiek innych systemów lub sieci połączonych z Usługami lub dowolnym serwerem Postfity Sp. z o.o, lub jakichkolwiek usług oferowanych w ramach Usług lub za ich pośrednictwem, poprzez hakowanie, „mining” haseł lub inne nielegalne środki.

Użytkownik nie będzie badał, skanował ani testował wrażliwości Usług ani żadnej sieci podłączonej do Usługi, ani nie naruszał środków bezpieczeństwa ani uwierzytelniania w Usługach lub sieci podłączonej do Usług.

Użytkownik nie będzie podejmował żadnych działań, które wywoływałyby nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Usług lub systemów sieci Postfity Sp. z o.o, lub jakichkolwiek systemów lub sieci połączonych z Usługami lub Postfity Sp. z o.o.

Użytkownik nie będzie korzystał z żadnego urządzenia, oprogramowania ani algorytmu w celu zakłócania lub próby zakłócania prawidłowego działania Usług, transakcji przeprowadzanych w Usługach lub możliwości korzystania z Usług przez innych użytkowników.

Użytkownik nie będzie korzystał z Usług ani Witryny w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez niniejszą Umowę.

Każde naruszenie powyższych ograniczeń powoduje natychmiastowe zawieszenie usługi bez jakichkolwiek roszczeń o dostęp do treści przechowywanych w ramach Usług lub zwrotów środków.

Oświadczenia i gwarancje dotyczące treści tworzonych przez użytkownika

Postfity Sp. z o.o. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z treściami, które publikujesz za pośrednictwem Usług („Treści użytkownika”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika i konsekwencje dostarczania treści użytkownika za pośrednictwem Usług. Udostępniając Treści użytkownika za pośrednictwem Usługi, Użytkownik potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że:

a) jest twórcą i właścicielem Treści użytkownika lub ma niezbędne licencje, prawa, zgody i uprawnienia do publikowania Treści użytkownika za pośrednictwem Usług;

b) Treści użytkownika obecnie jak i w przyszłości nie będą: (i) naruszać, łamać lub sprzeniewierzać jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, dóbr osobistych, prawa do prywatności, prawa do wizerunku lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej; (ii) powodować, że Postfity Sp. z o.o. naruszy jakiekolwiek prawo lub regulamin;

c) Treść użytkownika nie może być wulgarna, nieprzyzwoita, pornograficzna, nękająca, grożąca, zawstydzająca, szerząca nienawiść lub być w inny sposób nieodpowiednia.

d) Treści użytkownika nie zawierają, nie będą zawierać ani nie będą zachęcać do mowy nienawiści.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszania lub zamykania kont oraz usuwania pojedynczych postów, które zawierają Treści użytkownika niezgodne z powyższymi zasadami.

Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do przeglądania, usuwania, edytowania lub blokowania Treści użytkownika, które uznamy za niezgodne z Warunkami lub które według naszego uznania budzą w inny sposób zastrzeżenia.

Zastrzeżenie dotyczące Treści użytkownika

Nie jesteśmy zobowiązani do edytowania ani kontrolowania Treści użytkownika, które Ty lub inni użytkownicy publikujecie i nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni za Treści użytkownika. Postfity Sp. z o.o. może jednak w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia przeglądać, usuwać, edytować lub blokować Treści użytkownika, które według naszego wyłącznego osądu naruszają REgulamin lub w inny sposób budzą zastrzeżenia. Jeśli inny Użytkownik lub właściciel treści powiadomi nas o podejrzeniach, że jakaś treść przez Ciebie opublikowana nie jest zgodna z Regulaminem lub narusza jego prawa, możemy zbadać zarzut i według własnego uznania zdecydować, czy usunąć Twoją treść, do czego zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Dla jasności – Postfity sp. z.o.o nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie innych osób w Usługach.

Monitorowanie treści

Postfity Sp. z o.o. nie kontroluje i nie ma obowiązku monitorowania: (i) Treści użytkownika; (ii) wszelkich treści udostępnianych przez strony trzecie; lub (iii) sposobu korzystania z Usług przez jego Użytkowników. Jednak gdy dostaniemy zgłoszenie od innego Użytkownika o naruszeniu jego praw, będziemy podejmować działania zaradcze, w tym monitoring Treści użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Postfity Sp. z o.o. może od czasu do czasu monitorować wszelkie informacje przesyłane lub otrzymywane za pośrednictwem Usług w celach sprawdzenia zgodności z Regulaminem. Jeśli w dowolnym momencie Postfity sp. z.o.o zdecyduje się monitorować zawartość, nadal nie ponosi odpowiedzialności za Treść użytkownika ani straty lub szkody powstałe w wyniku ich publikacji przez osoby trzecie.

Podczas monitorowania Treści użytkownika mogą być sprawdzane, rejestrowane, kopiowane i wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG, ZGADZASZ SIĘ:

  • nie korzystać z Usług w jakimkolwiek nielegalnym celu lub z naruszeniem jakiegokolwiek prawa;
  • nie naruszać ani nie zachęcać innych do naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym poprzez naruszanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich.

W przypadku, gdy jakakolwiek strona trzecia zgłosi Postfity Sp. z o.o. naruszenie jej praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych spowodowanych przez Treści użytkownika, Postfity Sp. z o.o. ma prawo i obowiązek usunąć Twoją publikację lub post bez ponoszenia odpowiedzialności za usunięcie.

W przypadku roszczeń strony trzeciej wobec Postfity Sp. z o.o, spowodowanych Twoimi treściami, jesteś zobowiązany do przedstawienia nam wszystkich wyjaśnień, przystąpienia do sporu, zwolnienia Postfity sp. z.o.o z odpowiedzialności i pokrycia wszelkich szkód spowodowanych naruszeniem własności intelektualnej lub dóbr osobistych.

Odpowiedzialność kontraktowa

W przypadku gdy korzystanie przez Ciebie z serwisu Postfity lub Usług było niezgodne z Regulaminem i spowodowało koszty po stronie Postfity Sp. z o.o, jesteśmy uprawnieni do dochodzenia od Ciebie zwrotu tych kosztów Może to dotyczyć np. obsługi prawnej, kosztów sądowych lub innych niezbędnych do ochrony praw i interesów Postfity sp. z.o.o.

Wycofanie się z Postfity

W każdej chwili możesz całkowicie usunąć swoje konto Postfity, klikając link „Usuń moje konto Postfity” w zakładce Ustawienia w serwisie Postfity.

Polityka reklamacyjna

Zawsze możesz złożyć skargę, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres support@postfity.com lub listownie na adres Postfity Sp. z o.o. (podany na początku Regulaminu). W reklamacji opisz nam swój problem. Rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź zostaną wysłane do Ciebie w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia nam reklamacji w taki sam sposób w jaki nam ją wysłałeś lub inny, jeśli to zaznaczysz.

Warunki techniczne i ograniczenie odpowiedzialności

Aby korzystać z serwisu Postfity lub Usług musisz mieć dostęp do internetu i skorzyać z przeglądarki internetowej. Postfity, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie dają żadnej gwarancji, że Witryna będzie wolna od błędów lub że dostęp do niej będzie ciągły lub nieprzerwany. Poinformujemy Cię o przerwach technicznych lub czasowych ograniczeniach korzystania z Usług.

Postfity Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za czasowe ograniczenie lub brak dostępu do usług mediów społecznościowych (np. Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, etc.) z jakichkolwiek powodów. Jeśli napotkasz taki problem, skontaktuj się z nami, jednak zaznaczamy, że takie sytuacje zdarzają się niezależnie od świadczonych przez nas Usług.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: support@postfity.com

Zmiana Regulaminu

Korzystając z serwisu Postfity i Usług akceptujesz Regulamin.

Możemy zmienić, zmodyfikować, dodać lub usunąć dowolną część niniejszych Warunków w dowolnym momencie z ważnych przyczyn. Zmiany będą obowiązywać dopiero po opublikowaniu  w serwisie Postfity. Poinformujemy Cię też mailowo lub wysyłając powiadomienie w aplikacji Postfity.

Mamy prawo modyfikować, zmieniać Usługi i przerywać dostarczanie Usługi w przypadku działań konserwacyjnych lub wprowadzania poprawek.

Regulamin obowiązuje od 10 luty 2022 roku.

Relacje między Tobą a nami ustanowione w Regulaminie podlegają prawu polskiemu. Niemniej jednak musisz przestrzegać wszystkich lokalnych i państwowych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.