Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies (dalej: „Polityka”) definiuje sposób, w jaki przetwarzamy dane, w tym dane osobowe od użytkowników serwisu i usług Postfity.com
W celu zwiększenia przystępności Polityki Prywatności i Cookies termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”. Mając na myśli „Usługi” chodzi o usługi w serwisie Postfity.com.

Administrator Danych Osobowych.

Postfity sp. z o.o, zarejestrowana w Polsce, z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, Wrocław 50-020, NIP 8971901098, REGON 521061254, kapitał zakładowy 10,000 PLN, jest administratorem Twoich danych osobowych.
Kontakt z nami jest możliwy również pod adresem support@postfity.com

O Usłudze

Usługi Postfity za pośrednictwem API umożliwiają naszym użytkownikom łączenie ich kont z wieloma obsługiwanymi platformami zewnętrznymi (takimi jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Google) oraz dowolnymi aplikacjami opracowanymi przez osoby trzecie, których Postfity nie jest właścicielem ani nie kontroluje.

Dane osobowe, które zbieramy

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z naszych usług jest ono niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.
Gromadzimy informacje o tobie z różnych źródeł:

Informacje, które nam dostarczasz.
1. W przypadku rejestrowania się do serwisu Postfity.com
adres e-mail

Pamiętaj: jeśli zamieszczasz w serwisie Postfity.com jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), możesz to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

2. W przypadku zapisania się na newsletter:
– adres e-mail
3. W przypadku wykupienia płatnej subskrypcji na usługi Postfity.com
– adres e-mail
– numer karty płatniczej, termin jej ważności i kod CCV
– imię i nazwisko widniejące na karcie płatniczej
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych, np. adres, numer NIP. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.
Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz nam również:
1. Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
2. Informacje, które udostępniasz w swoich postach.

Informacje, jakie zbieramy automatycznie.
Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że używasz serwisu Postfity.com, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies.

Jak wykorzystujemy Twoje dane.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • Świadczenia naszych Usług i rozliczenia płatnej subskrypcji, jeśli taką opcję wybrałeś. Podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.
  • Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie serwisu Postfity.com, wykrywanie nadużyć, w tym finansowych i innych oraz zapobieganie im. Podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Analitycznych i statystycznych. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, reklamacje, itd., w tym nasz Newsletter. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.

Twoja aktywność w serwisie Postfity.com, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia przez nas usług). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora

Udostępnianie Twoich Danych.

Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:
– naszym pracownikom
– osobom które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych
– dostawcom usług płatności elektronicznych
– dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową
– dostawcom technologii wykorzystywanych przez serwis Postfity.com
– dostawcom usług księgowych
– innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Twoje dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:
– jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
– jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom lub nadużyciom);
– w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.
Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

Twoje prawa.

Posiadasz prawo do:
– dostępu do treści swoich danych osobowych
– prawo ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych
– cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ilekroć jego podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes. W szczególności dotyczy to marketingu bezpośredniego.
W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami: support@postfity.com.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa. Lista organów nadzorczych dostępna jest pod linkiem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. W Polsce organem tym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Międzynarodowe Transfery Danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych podwykonawców. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane przede wszystkim poprzez:
– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
– w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Okres przechowywania danych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego serwis Postfity.com. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Cookies „serwisowe”
Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym korzystamy z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniach (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
– pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
-uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
– sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
– trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

Cookies „marketingowe”
Zarówno my, jak i nasi zaufani partnerzy wykorzystujemy pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu zarówno my oraz nasi zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniach (komputer, telefon, tablet itp.).

1. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez naszych partnerów
Zarówno my, jak i nasi zaufani partnerze stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS
Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do Twojej identyfikacji ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS
Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez nas, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły serwis Postfity.com. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA
Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez nas w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji naszych działań także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają Ci na udostępnienie treści publikowanych w serwisie Postfity.com w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z serwisu przez Ciebie i może przypisać je do Twojego profilu tworzonego w danym portalu społecznościowym. Nie posiadamy wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
– Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
– Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
– Twitter: https://twitter.com/en/privacy

USERPILOT
Userpilot to narzędzie pozwalające nam na prowadzenie analiz aktywności użytkowników w serwisie Postfity.com, np. poprzez analizowanie częstotliwości logowania się, korzystania z różnych funkcji aplikacji (np. ilości planowanych postów, rodzajów najczęściej korzystanych kont społecznościowych), oraz interakcji użytkownika z komunikatami wyświetlanymi wewnątrz aplikacji.
Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem Userpilot oraz sposobu dezaktywacji monitorowania użytkownika dostępne są pod linkiem: https://userpilot.com/cookies/.
Zarządzanie ustawieniami cookies
Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na Twoim urządzeniu, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
– Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
Ważne: wycofanie zgód na cookies może spowodować, że Serwis nie będzie działał poprawnie albo wcale.

Możesz w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
– http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
– http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
Jeśli nadal korzystasz z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies: 10 luty 2022 r.